• شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان اندیشه 2، واحد 310
  • 09139905473
معرفی استاندارد های حوزه ی لاستیک

معرفی استاندارد های حوزه ی لاستیک

نام استانداردشماره استاندارد
تقسیم بندی لاستیک هاDIN 7715  
نگهداری و انبارداری محصولات لاستیکیDIN 7716  
گروهبندی لاستیک های چقرمه و سختDIN 7724  
زمان انبارداری برای محصولات لاستیکیDIN 9088  
آزمون انبساط و کشش در الاستومرهاDIN 53504  
آزمون سختیDIN 53505  
آزمون پارگی (گسیختگی) در نمونه بریده شده لاستیکDIN 53507  
آزمون عمر مصنوعی لاستیک های نرمDIN 53508  
آزمون عمر لاستیک خام در برابر ازونDIN 53509  
آزمون محاسبه ضربه و حالت ارتجاعی لاستیک هاDIN 53512  
تشخیص حالت کشسانی و فنریت در لاستیک و الاستومر هاDIN 53513  
آزمون پارگی لاستیک در حالت پیچشDIN 53515  
آزمون دوام لاستیک و الاستومرها در مقابل سایشDIN 53516  
محاسبه دقت فشردگی در الاستومر هاDIN 53517  
تعیین سختی در لاستیک و الاستومر های نرم (IRHD  روش)  DIN 53519  
تعیین تاثیر مایعات بخار و گاز بر روی لاستیک خامDIN 53521  
آزمون مقاومت لاستیک و لاستومر در برابر شکستDIN 53522  
آزمون تولید گرما و میزان سایش در هنگام آزمون خستگی در الاستیک هاDIN 53533  
استاندارد مرجع لاستیک اکریلونیتریل بوتادینDIN 53538  
تعیین رفتار الاستومر ها در دمای پائینDIN 53545  
تعیین دمای شکست توسط تنش ( ضربه)DIN 53456  
آزمون تاثیر مایعات بر روی لاستیک هاASTM D 471  
آزمون ضربه در الاستومر ها و پلاستیک هاASTM D 746  
آزمون خواص لاستیک در حالت فشردگی و برشASTM D945  
فهرست اسامی لاستیک هاASTM D1418  
فهرست اختصاری لاستیک و پلاستیکASTM D1600  
طبقه بندی محصولات لاستیکی مورد کاربرد در اتومبیل هاASTM D2000  
ارزیابی کائوچوی طبیعی و تغییر رنگ در لاستیک هاASTM D3184  
ارزیابی کائوچوی استایرن بوتادینASTM D3185
ارزیابی استایرن بوتادین مخلوط شده با دوده یا کربنASTM D3186  
ارزیابی کائوچوی اکریلو نیتریلASTM D3187  
جذب آب در لاستیک اسفنجیASTM D1056  
ارزیابی کائوچوی بیوتیلASTM D3188  
ارزیابی بوتادین رابرASTM D3189  
ارزیابی کلروپرنASTM D3190  
بررسی دوده در استایرن بوتادین رابرASTM D3191  
برسی دوده و روغن در بوتادیتنASTM D3484  
سختی لاستیکASTM D 797 ASTM D1415  ASTM D2240  
دوام لاستیک در گرمادهی  ASTM D 573 ASTM D 865  
مقاومت لاستیک در برابر مایعات  ASTM D 471  
مقاومت در برابر ازونASTM D 518 ASTM D1149 ISO1431  
مقاومت در برابر نور  ASTM D 750  
رشد ترک در لاستیک  ASTM D 813  
خستگی در لاستیک  ASTM D 430  
رشد برشی در لاستیک  ASTM D1052  
آزمون سایش در لاستیک  ASTM D1630/ ASTM D2228    
اندازه گیری خواص کششی در دماهای بالا  ASTM D 412  
مقاومت در لاستیک در برابر پارگی  ASTM D 624  
تعیین دمای تبلوردر لاستیک  ASTM D 417  
تعیین دمای تبدیل شیشه ای در لاستیک  ASTM D 418  
چسبندگی بین لاستیک و مواد فلزی  ISO 814  
عمر لاستیک و مواد ترموپلاستیک الاستومر  ISO 188  
آزمون ضربه ( روش چارپی)  ISO 179  
نقطه شکست در لاستیک ها  ISO 812  
مدول فشردگی در لاستیک ها  ISO7743  
فشردگی لاستیک ها  ISO 815  
خزش لاستیک ها  ISO12244  
محاسبه استحکام ضربه ای ( روش ایزود )  ISO 180  
مواد افزودنی در لاستیک  ISO11345  
مقاومت الکتریکی لاستیک  ISO1853  
تغییر طولی درلاستیک و مواد ترمو پلاستیک الاستومر  ISO12244  
مقاومت لاستیک در برابر مایعات  ISO1817  
استحکام پارگی در لاستیک ها  ISO  34  
آزمون کششی در لاستیک و مواد ترمو پلاستیک الاستومر  ISO12244  

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت


آخرین مقالات